Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Vĩnh Lộc

Ngày 07/10/2020 10:51:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 186/QĐ - UBND Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Vĩnh Lộc


UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương công bố ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủtướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Nghị định số: 122/2018/NĐ-CP, ngày17tháng9năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phốvăn hóa”.

Thông tư số 02/2013/TT - BVHTTDL, ngày 24/ 01/2013, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Hướng dẫn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, về việc hướng dẫn khung thành lập Ban chỉ đạo, Văn phòng thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp;

Sau khi thống nhất với các ban ngành, đoàn thể có liên quan;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND và Công chức Văn hóa – Xã hội thị trấn Vĩnh Lộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Vĩnh Lộc gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Truy

- Chủ tịch UBND thị trấn

- Trưởng ban;

2. Ông: Ông Trịnh Văn Ninh

- Chủ tịch UB MTTQ

- Phó ban trực;

3. Ông: Trịnh Văn Mạnh

- Phó Chủ tịch UBND

- Phó ban;

4. Bà: Nguyễn Thị Hằng

- Công chức Văn hóa - XH

- Ban viên – Thư ký

5. Ông: Vũ Văn Luyện

- Trưởng Công an

- Ban viên;

6. Ông: Lữ Trọng Tình

- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

- Ban viên;

7. Ông: Nguyễn Văn Thanh

- Chủ tịch Công đoàn thị trấn

- Ban viên

8. Bà: Lê Thị Bảy

- Chủ tịch Hội LH PN

- Ban viên;

9. Bà: Trần Thị Lê

- Chủ tịch Hội Nông dân

- Ban viên;

10. Ông: Hà Văn Nam

- Bí thư Đoàn Thanh niên

- Ban viên;

11. Ông: Nguyễn Văn Thông

- Chủ tịch Hội CCB

- Ban viên;

12. Bà: Phạm Thị Hà

- Công chức VP UBND

- Ban viên;

13. Ông: Lâm Thanh Hải

- Công chức Kế toán – NS

- Ban viên;

14. Ông: Trần Ngọc Thạch

- Công chức VH-XH

- Ban viên;

15. Ông: Nguyễn Văn Quyết

- Công chức Tư pháp

- Ban viên;

16. Ông: Lê Trung Hưng

- Công chức Địa chính-XD

- Ban viên;

17. Ông: Đặng Văn Dũng

- Công chức XD – ĐT - MT

- Ban viên;

18. Bà: Hoàng Thị Thúy Anh

19. Bà: Lê Thị Thường

20. Các ông bà Trưởng thôn, khu phố

21. Hiệu trưởng 05 trường học: Trường MN và trường tiểu học Vĩnh Thành, trường MN và trường tiểu học thị trấn

- Trưởng Trạm y tế thị trấn

- Phụ trách DSKHHGĐ

- Ban viên;

- Ban viên;

- Ban viên;

- Ban viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

BCĐ xây dựng quy chế hoạt động, tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Quy ước khu dân cư văn hóa trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc đạt kết quả cao.

Phối hợp chặt chẽ tổ chức xét công nhận danh hiệu cá nhân, gia đình và tập thể đạt danh hiệu văn hóa hàng năm.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện tại các khu dân cư; sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Văn phòng UBND thị trấn, các ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (th/hiện);

- Phòng Vh&TT huyện (b/c;

- BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐS VH huyện (b/c;

- TTr Đảng uỷ, HĐND (b/c);

- Các ủy viên UBND;

- CT. UB MTTQ, trưởng các đoàn thể (ph/hợp);
- Lưu VP, VH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Truy

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Vĩnh Lộc

Đăng lúc: 07/10/2020 10:51:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 186/QĐ - UBND Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Vĩnh Lộc


UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương công bố ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủtướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Nghị định số: 122/2018/NĐ-CP, ngày17tháng9năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phốvăn hóa”.

Thông tư số 02/2013/TT - BVHTTDL, ngày 24/ 01/2013, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Hướng dẫn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, về việc hướng dẫn khung thành lập Ban chỉ đạo, Văn phòng thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp;

Sau khi thống nhất với các ban ngành, đoàn thể có liên quan;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND và Công chức Văn hóa – Xã hội thị trấn Vĩnh Lộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Vĩnh Lộc gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Truy

- Chủ tịch UBND thị trấn

- Trưởng ban;

2. Ông: Ông Trịnh Văn Ninh

- Chủ tịch UB MTTQ

- Phó ban trực;

3. Ông: Trịnh Văn Mạnh

- Phó Chủ tịch UBND

- Phó ban;

4. Bà: Nguyễn Thị Hằng

- Công chức Văn hóa - XH

- Ban viên – Thư ký

5. Ông: Vũ Văn Luyện

- Trưởng Công an

- Ban viên;

6. Ông: Lữ Trọng Tình

- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

- Ban viên;

7. Ông: Nguyễn Văn Thanh

- Chủ tịch Công đoàn thị trấn

- Ban viên

8. Bà: Lê Thị Bảy

- Chủ tịch Hội LH PN

- Ban viên;

9. Bà: Trần Thị Lê

- Chủ tịch Hội Nông dân

- Ban viên;

10. Ông: Hà Văn Nam

- Bí thư Đoàn Thanh niên

- Ban viên;

11. Ông: Nguyễn Văn Thông

- Chủ tịch Hội CCB

- Ban viên;

12. Bà: Phạm Thị Hà

- Công chức VP UBND

- Ban viên;

13. Ông: Lâm Thanh Hải

- Công chức Kế toán – NS

- Ban viên;

14. Ông: Trần Ngọc Thạch

- Công chức VH-XH

- Ban viên;

15. Ông: Nguyễn Văn Quyết

- Công chức Tư pháp

- Ban viên;

16. Ông: Lê Trung Hưng

- Công chức Địa chính-XD

- Ban viên;

17. Ông: Đặng Văn Dũng

- Công chức XD – ĐT - MT

- Ban viên;

18. Bà: Hoàng Thị Thúy Anh

19. Bà: Lê Thị Thường

20. Các ông bà Trưởng thôn, khu phố

21. Hiệu trưởng 05 trường học: Trường MN và trường tiểu học Vĩnh Thành, trường MN và trường tiểu học thị trấn

- Trưởng Trạm y tế thị trấn

- Phụ trách DSKHHGĐ

- Ban viên;

- Ban viên;

- Ban viên;

- Ban viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

BCĐ xây dựng quy chế hoạt động, tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Quy ước khu dân cư văn hóa trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc đạt kết quả cao.

Phối hợp chặt chẽ tổ chức xét công nhận danh hiệu cá nhân, gia đình và tập thể đạt danh hiệu văn hóa hàng năm.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện tại các khu dân cư; sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Văn phòng UBND thị trấn, các ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (th/hiện);

- Phòng Vh&TT huyện (b/c;

- BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐS VH huyện (b/c;

- TTr Đảng uỷ, HĐND (b/c);

- Các ủy viên UBND;

- CT. UB MTTQ, trưởng các đoàn thể (ph/hợp);
- Lưu VP, VH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Truy

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC