Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

KẾ HOẠCH Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Lộc năm 2020

Ngày 15/09/2020 11:19:45

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 37/KH-UBND


Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 23 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”

trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Lộc năm 2020


Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” năm 2020;

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy về việc chọn đơn vị Khu phố III, thị trấn trấn Vĩnh Lộc làm đơn vị điểm xây dựng mô hình điểm khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc năm 2020 ;

UBND thị trấn Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III trong năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Nâng cao phong trào tự chủ, tự giác của các thôn, khu phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc thực hiện xây dựng Khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm nổi bật cảnh quan môi trường khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt chuẩn đơn vị kiểu mẫu trong giai đoạn 2020-2025 theo nghị quyết của Đảng ủy đã ra.

2. Yêu cầu.

- Mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” được thực hiện tại Khu phố III phải được triển khai có chiều sâu, tạo sức lan tỏa lớn, làm điểm học tập và nhân rộng ra các thôn, khu phố trên địa bàn thị trấn và các đơn vị bạn trong huyện.

- Cấp ủy và toàn thể các cán bộ, đảng viên khu phố III phải xác định việc xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 để tích cực, chủ động chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt tiêu chí của mô hình.

- Các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn UBND thị trấn Vĩnh Lộc được phân công tham mưu thực hiện mô hình phải chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Khu phố III triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

- UBND thị trấn Vĩnh Lộc thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá thực trạng theo các tiêu chí “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III, do đồng chí Phó chủ tịch UBND làm Tổ trưởng, các thành viên là công chức chuyên môn liên quan đến các nội dung tiêu chí. Có trách nhiệm phối hợp với Khu phố III rà soát, đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí, tổng hợp các nội dung chưa đạt để tham mưu thực hiện hiện đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.

- UB MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc thành lập Ban điều hành mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III do đồng chí Trưởng Ban Công tác mặt trận làm Trưởng ban điều hành, Ban viên là thành viên Ban CTMT ở Khu phố III (Ban điều hành 3 người).

2. Công tác tuyên truyền.

- Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể thị trấn Vĩnh Lộc triển khai tuyên truyền kế hoạch xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại các hội nghị của các đoàn thể để triển khai, vận động hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện.

- Đài truyền thanh thị trấn và Khu phố III tuyên truyền kế hoạch xây dựng và các tiêu chí khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

- Công chức Văn hóa tham mưu lắp đặt các biển pano, khâu hiệu về xây dựng mô hình điểm tại Khu phố III.

3. Tổ chức đánh giá thực trạng các Tiêu chí khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III.

Tổ công tác do UBND thị trấn Vĩnh Lộc thành lập tổ chức phối hợp với Khu phố III tiến hành đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện theo tiêu chí quy định gồm:

3.1. Tiêu chí “Sáng”: Khu dân cư có hệ thống đèn đường đảm bảo đủ ánh sáng về ban đêm cho các hoạt động giao thông và bảo đảm an ninh trật tự; có hệ thống đèn công nghệ trang trí phù hợp.

Nhiệm vụ: Tiến hành thống kê số lượng bóng đèn chiếu sáng ban đêm và hệ thống đèn công nghệ trang trí. Liệt kê số lượng bóng đèn đã hỏng hoặc đã cũ không đủ ánh sáng; xác định vị trí, số lượng bóng cần lắp đặt thêm nhằm đảm bảo ánh sáng đồng bộ trên các trục đường tại khu phố III vào ban đêm. Xây dựng kế hoạch thay thế, lắp đặt.

3.2. Tiêu chí “Xanh”: Khu dân cư có tỷ lệ trồng cây xanh, hoa hoặc cây bóng mát 2 bên đường từ 80% trở lên;

Nhiệm vụ: Xác định chiều dài các tuyến đường trong khu phố III, đồng thời xác định chiều dài, số lượng bồn hoa – đường hoa đã có để tính tỷ lệ. Trường hợp đã tỷ lệ đạt 80% thì xây dựng kế hoạch duy trì, chăm sóc. Chưa đạt 80% thì xây dựng phương án, dự toán trồng thêm cây, hoa đảm bảo theo yêu cầu tiêu chí.

3.3. Tiêu chí “Sạch”: Đường, lề đường, vườn, nhà ở luôn sạch sẽ; không có rác thải và phân gia súc rơi vãi trên đường; Duy trì thùng rác đồng bộ, đặt ở vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan, có nắp đậy; thường xuyên thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống kênh, mương thoát nước trên địa bàn khu dân cư;

- Thành lập/kiện toàn các tổ tự quản về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường; Phân công cho các chi hội đoàn thể đảm nhận các tuyến, có gắn biển tên chi hội tự quản (điểm đầu – điểm cuối) trên tuyến đường. Tổ tự quản phải xây dựng kế hoạch VSMT và tổ chức thực hiện theo tháng, quý, năm.

- Vận động các hộ gia đình tự trang bị thùng đựng rác (mỗi hộ một thùng). Tiến hành cho các gia đình ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm (100% hộ gia đình thực hiện).

- Tuyên truyền vận động các gia đình không thả súc vật ra đường, thực hiện tốt Nghị định 90 của Chính phủ trong lĩnh vực thú y.

3.4. Tiêu chí “Đẹp”: Các trục đường trong khu dân cư có hệ thống trang trí tuyên truyền (Pa nô, băng zôn, khẩu hiệu) phù hợp, hiệu quả, đúng quy định; có chỉ dẫn hạn chế trọng tải; xây dựng cảnh quan, nhà ở, vườn, tường rào, công trình đúng quy định; chủ động, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm ở khu dân cư của cán bộ, nhân dân; không có khiếu kiện mất vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường; các tuyến đường có quy hoạch hợp lý, phù hợp với nhu cầu giao thông trên địa bàn khu dân cư.

- Thống kê, rà soát tất cả các bảng biển (Pa nô, băng zôn, khẩu hiệu) trong khu phố. Xây dựng kế hoạch thay thế, bổ xung.

- Rà soát, thống kế số lượng và triển khai cắm các bảng biển hạn chế trọng tải xe vào các tuyến đường khu dân cư.

- Thành lập các tổ, đội văn nghệ trong khu phố. Tổ chức đêm liên hoan văn nghệ quần chúng vào dịp Quốc khánh (02/9) để tuyên truyền hình ảnh, nét đẹp văn hóa, thu hút nhân dân xây dựng khu dân cư.

- Rà soát lập biểu hiện trạng hệ thống giao thông (dài, rộng, kết cấu)

3.5. Tiêu chí “An toàn”: Nhân dân trong khu dân cư đoàn kết chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chấp hành tốt hương ước quy ước của khu dân cư; thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch; không có khiếu kiện đông người, kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm về tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút); có tổ tự quản về an ninh trật tự; có hệ thống đèn đường đảm bảo đủ ánh sách về ban đêm cho các hoạt động giao thông và bảo đảm an ninh trật tự.

- Tuyên truyền vận động 100% số hộ trong khu phố tham gia thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hương ước của khu phố.

- Rà soát các tụ điểm về ANTT để có biện pháp phòng chống, đấu tranh hiệu quả. Nâng cao hoạt động, trách nhiệm của các tổ ATXH, các tổ hòa giải phấn đấu trong năm 2020 trên địa bàn khu phố III không có khiếu kiện đông người, kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm về tệ nạn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tổ công tác của UBND.

- Họp tổ công tác, triển khai rà soát, thống kê, đánh giá các tiêu chí tại Khu III.

- Phân công thành viên phối hợp với Khu phố III xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng tiêu chí (theo lĩnh vực phụ trách) trình ĐU – UBND phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Công chức Nông nghiệp phối hợp với Công chức Kế hoạch.

- Tham mưu cho Đảng ủy – UBND xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điểm khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III.

- Tham mưu lập hồ sơ mô hình điểm khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại Khu phố III trình UBND huyện và các phòng chức năng huyện Vĩnh Lộc thẩm định, công nhận.

- Hướng dẫn Khu phố III tổ chức ký cam đảm bảo VS ATTP; phối hợp với cấp trên tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm ở khu phố III.

3. Công chức Xây dựng – Đô Thị

Hướng dẫn Khu phố III xây dựng các dự toán, thiết kế theo quy định. Thẩm định các dự toán xây dựng, lắp đặt (bồn hoa, đèn đường….) tại Khu phố III thuộc thẩm quyển của UBND cấp xã, thị trấn. Trường hợp dự toán vượt thẩm quyền của UBND thị trấn thì tham mưu trình UBND huyện thẩm định.

- Phối hợp với khu phố III rà soát, tổng hợp hiện trạng hệ thống đường giao thông, đánh giá các chỉ tiêu tiêu chuẩn kỹ thuật đường giao thông theo quy định.

4. Công chức Địa chính – Môi trường.

- Tham mưu, phối hợp với Khu phố III xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Hướng dẫn Khu phố III về số lượng, quy cách, chất liệu, kích thước thùng đụng rác thải sinh hoạt để vận động các gia đình mua sắm.

- Phối hợp với cấp trên tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường; hạn chế việc sử dụng rác thải nhựa bảo vệ môi trường sống ở Khu phố III.

5. Công chức Văn Hóa – Xã hội.

- Phối hợp với Khu phố III rà soát, xây dựng kế hoạch thay thế, bổ xung các biển pano, khẩu hiệu tuyên truyền từ khu vự nhà văn hóa đến các trục đường giao thông.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh thông tin, tuyên truyền kế hoạch xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu III.

- Thu thập hình ảnh minh chứng về các hoạt động xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu III.

6. Ban Công an thị trấn Vĩnh Lộc.

- Phối hợp với Khu III rà soát các tụ điểm có nguy cơ phát sinh các tại tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT tại khu phố III trong thời gian triển khai xay dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

- Phối hợp với Khu III rà soát, thống kê các điểm bố trí các biển bảng hạn chế trọng tải tại các tuyến đường giao thông trong khu phố. Tham mưu về kích thước, chiều cao, hình thức biển hạn chế trong tải để Khu phố III thực hiện.

7. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể thị trấn Vĩnh Lộc.

- Đề nghị MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc thành lập Ban điều hành mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III. Phân công nhiệm vụ các thành viên và hướng dẫn các nội dung hoạt động cho Ban điều hành.

- Các Đoàn thể (Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) thị trấn chỉ đạo các chi hội tại Khu phố III tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” để tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện.

8. Khu phố III.

- Triển khai Nghị quyết về xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Thành lập Tiểu ban thực hiện mô hình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng các chi hội, đoàn thể đảm nhận.

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” và ra mắt Ban điều hành mô hình ở khu dân cư.

- Phối hợp với Tổ công tác của UBND thị trấn triển khai rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí trình UBND thị trấn thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Tổ chức đêm văn nghệ quần chúng vào dịp Quốc khánh để quảng bá nét đẹp văn hóa ở khu phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Kinh phí xây dựng mô hình dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại khu phố III do ngân sách UBND thị trấn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Khảo sát đánh giá thực trạng các tiêu chí: Xong trước 15/7/2020.

2. Xây dựng kế hoạch và thẩm định: Xong trước 30/7/2020.

3. Hoàn thành xây dựng các tiêu chí: Xong trước 30/9/2020.

4. Lập hồ sơ, trình Huyện thẩm định: Xong trước 15/10/2020.

Trên đây là kế hoạch xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III, thị trấn Vĩnh Lộc; UBND thị trấn Vĩnh Lộc yêu cầu các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức được giao nhiệm vụ, Khu phố III trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phải kịp thời báo cáo về Thường trực UBND thị trấn để được xem xét, hướng dẫn nhằm xây dựng mô hình chất lượng, đảm bảo tiến độ, thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- TT ĐU – HĐND; (Báo cáo)

- MTTQ và các đoàn thể;

- Công chức CM liên quan;

- Khu phố III;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Truy

KẾ HOẠCH Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Lộc năm 2020

Đăng lúc: 15/09/2020 11:19:45 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 37/KH-UBND


Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 23 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”

trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Lộc năm 2020


Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” năm 2020;

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy về việc chọn đơn vị Khu phố III, thị trấn trấn Vĩnh Lộc làm đơn vị điểm xây dựng mô hình điểm khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc năm 2020 ;

UBND thị trấn Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III trong năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Nâng cao phong trào tự chủ, tự giác của các thôn, khu phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc thực hiện xây dựng Khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm nổi bật cảnh quan môi trường khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt chuẩn đơn vị kiểu mẫu trong giai đoạn 2020-2025 theo nghị quyết của Đảng ủy đã ra.

2. Yêu cầu.

- Mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” được thực hiện tại Khu phố III phải được triển khai có chiều sâu, tạo sức lan tỏa lớn, làm điểm học tập và nhân rộng ra các thôn, khu phố trên địa bàn thị trấn và các đơn vị bạn trong huyện.

- Cấp ủy và toàn thể các cán bộ, đảng viên khu phố III phải xác định việc xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 để tích cực, chủ động chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt tiêu chí của mô hình.

- Các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn UBND thị trấn Vĩnh Lộc được phân công tham mưu thực hiện mô hình phải chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Khu phố III triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

- UBND thị trấn Vĩnh Lộc thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá thực trạng theo các tiêu chí “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III, do đồng chí Phó chủ tịch UBND làm Tổ trưởng, các thành viên là công chức chuyên môn liên quan đến các nội dung tiêu chí. Có trách nhiệm phối hợp với Khu phố III rà soát, đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí, tổng hợp các nội dung chưa đạt để tham mưu thực hiện hiện đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.

- UB MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc thành lập Ban điều hành mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III do đồng chí Trưởng Ban Công tác mặt trận làm Trưởng ban điều hành, Ban viên là thành viên Ban CTMT ở Khu phố III (Ban điều hành 3 người).

2. Công tác tuyên truyền.

- Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể thị trấn Vĩnh Lộc triển khai tuyên truyền kế hoạch xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại các hội nghị của các đoàn thể để triển khai, vận động hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện.

- Đài truyền thanh thị trấn và Khu phố III tuyên truyền kế hoạch xây dựng và các tiêu chí khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

- Công chức Văn hóa tham mưu lắp đặt các biển pano, khâu hiệu về xây dựng mô hình điểm tại Khu phố III.

3. Tổ chức đánh giá thực trạng các Tiêu chí khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III.

Tổ công tác do UBND thị trấn Vĩnh Lộc thành lập tổ chức phối hợp với Khu phố III tiến hành đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện theo tiêu chí quy định gồm:

3.1. Tiêu chí “Sáng”: Khu dân cư có hệ thống đèn đường đảm bảo đủ ánh sáng về ban đêm cho các hoạt động giao thông và bảo đảm an ninh trật tự; có hệ thống đèn công nghệ trang trí phù hợp.

Nhiệm vụ: Tiến hành thống kê số lượng bóng đèn chiếu sáng ban đêm và hệ thống đèn công nghệ trang trí. Liệt kê số lượng bóng đèn đã hỏng hoặc đã cũ không đủ ánh sáng; xác định vị trí, số lượng bóng cần lắp đặt thêm nhằm đảm bảo ánh sáng đồng bộ trên các trục đường tại khu phố III vào ban đêm. Xây dựng kế hoạch thay thế, lắp đặt.

3.2. Tiêu chí “Xanh”: Khu dân cư có tỷ lệ trồng cây xanh, hoa hoặc cây bóng mát 2 bên đường từ 80% trở lên;

Nhiệm vụ: Xác định chiều dài các tuyến đường trong khu phố III, đồng thời xác định chiều dài, số lượng bồn hoa – đường hoa đã có để tính tỷ lệ. Trường hợp đã tỷ lệ đạt 80% thì xây dựng kế hoạch duy trì, chăm sóc. Chưa đạt 80% thì xây dựng phương án, dự toán trồng thêm cây, hoa đảm bảo theo yêu cầu tiêu chí.

3.3. Tiêu chí “Sạch”: Đường, lề đường, vườn, nhà ở luôn sạch sẽ; không có rác thải và phân gia súc rơi vãi trên đường; Duy trì thùng rác đồng bộ, đặt ở vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan, có nắp đậy; thường xuyên thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống kênh, mương thoát nước trên địa bàn khu dân cư;

- Thành lập/kiện toàn các tổ tự quản về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường; Phân công cho các chi hội đoàn thể đảm nhận các tuyến, có gắn biển tên chi hội tự quản (điểm đầu – điểm cuối) trên tuyến đường. Tổ tự quản phải xây dựng kế hoạch VSMT và tổ chức thực hiện theo tháng, quý, năm.

- Vận động các hộ gia đình tự trang bị thùng đựng rác (mỗi hộ một thùng). Tiến hành cho các gia đình ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm (100% hộ gia đình thực hiện).

- Tuyên truyền vận động các gia đình không thả súc vật ra đường, thực hiện tốt Nghị định 90 của Chính phủ trong lĩnh vực thú y.

3.4. Tiêu chí “Đẹp”: Các trục đường trong khu dân cư có hệ thống trang trí tuyên truyền (Pa nô, băng zôn, khẩu hiệu) phù hợp, hiệu quả, đúng quy định; có chỉ dẫn hạn chế trọng tải; xây dựng cảnh quan, nhà ở, vườn, tường rào, công trình đúng quy định; chủ động, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm ở khu dân cư của cán bộ, nhân dân; không có khiếu kiện mất vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường; các tuyến đường có quy hoạch hợp lý, phù hợp với nhu cầu giao thông trên địa bàn khu dân cư.

- Thống kê, rà soát tất cả các bảng biển (Pa nô, băng zôn, khẩu hiệu) trong khu phố. Xây dựng kế hoạch thay thế, bổ xung.

- Rà soát, thống kế số lượng và triển khai cắm các bảng biển hạn chế trọng tải xe vào các tuyến đường khu dân cư.

- Thành lập các tổ, đội văn nghệ trong khu phố. Tổ chức đêm liên hoan văn nghệ quần chúng vào dịp Quốc khánh (02/9) để tuyên truyền hình ảnh, nét đẹp văn hóa, thu hút nhân dân xây dựng khu dân cư.

- Rà soát lập biểu hiện trạng hệ thống giao thông (dài, rộng, kết cấu)

3.5. Tiêu chí “An toàn”: Nhân dân trong khu dân cư đoàn kết chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chấp hành tốt hương ước quy ước của khu dân cư; thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch; không có khiếu kiện đông người, kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm về tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút); có tổ tự quản về an ninh trật tự; có hệ thống đèn đường đảm bảo đủ ánh sách về ban đêm cho các hoạt động giao thông và bảo đảm an ninh trật tự.

- Tuyên truyền vận động 100% số hộ trong khu phố tham gia thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hương ước của khu phố.

- Rà soát các tụ điểm về ANTT để có biện pháp phòng chống, đấu tranh hiệu quả. Nâng cao hoạt động, trách nhiệm của các tổ ATXH, các tổ hòa giải phấn đấu trong năm 2020 trên địa bàn khu phố III không có khiếu kiện đông người, kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm về tệ nạn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tổ công tác của UBND.

- Họp tổ công tác, triển khai rà soát, thống kê, đánh giá các tiêu chí tại Khu III.

- Phân công thành viên phối hợp với Khu phố III xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng tiêu chí (theo lĩnh vực phụ trách) trình ĐU – UBND phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Công chức Nông nghiệp phối hợp với Công chức Kế hoạch.

- Tham mưu cho Đảng ủy – UBND xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điểm khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III.

- Tham mưu lập hồ sơ mô hình điểm khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại Khu phố III trình UBND huyện và các phòng chức năng huyện Vĩnh Lộc thẩm định, công nhận.

- Hướng dẫn Khu phố III tổ chức ký cam đảm bảo VS ATTP; phối hợp với cấp trên tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm ở khu phố III.

3. Công chức Xây dựng – Đô Thị

Hướng dẫn Khu phố III xây dựng các dự toán, thiết kế theo quy định. Thẩm định các dự toán xây dựng, lắp đặt (bồn hoa, đèn đường….) tại Khu phố III thuộc thẩm quyển của UBND cấp xã, thị trấn. Trường hợp dự toán vượt thẩm quyền của UBND thị trấn thì tham mưu trình UBND huyện thẩm định.

- Phối hợp với khu phố III rà soát, tổng hợp hiện trạng hệ thống đường giao thông, đánh giá các chỉ tiêu tiêu chuẩn kỹ thuật đường giao thông theo quy định.

4. Công chức Địa chính – Môi trường.

- Tham mưu, phối hợp với Khu phố III xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Hướng dẫn Khu phố III về số lượng, quy cách, chất liệu, kích thước thùng đụng rác thải sinh hoạt để vận động các gia đình mua sắm.

- Phối hợp với cấp trên tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường; hạn chế việc sử dụng rác thải nhựa bảo vệ môi trường sống ở Khu phố III.

5. Công chức Văn Hóa – Xã hội.

- Phối hợp với Khu phố III rà soát, xây dựng kế hoạch thay thế, bổ xung các biển pano, khẩu hiệu tuyên truyền từ khu vự nhà văn hóa đến các trục đường giao thông.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh thông tin, tuyên truyền kế hoạch xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu III.

- Thu thập hình ảnh minh chứng về các hoạt động xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu III.

6. Ban Công an thị trấn Vĩnh Lộc.

- Phối hợp với Khu III rà soát các tụ điểm có nguy cơ phát sinh các tại tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT tại khu phố III trong thời gian triển khai xay dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

- Phối hợp với Khu III rà soát, thống kê các điểm bố trí các biển bảng hạn chế trọng tải tại các tuyến đường giao thông trong khu phố. Tham mưu về kích thước, chiều cao, hình thức biển hạn chế trong tải để Khu phố III thực hiện.

7. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể thị trấn Vĩnh Lộc.

- Đề nghị MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc thành lập Ban điều hành mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III. Phân công nhiệm vụ các thành viên và hướng dẫn các nội dung hoạt động cho Ban điều hành.

- Các Đoàn thể (Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) thị trấn chỉ đạo các chi hội tại Khu phố III tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” để tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện.

8. Khu phố III.

- Triển khai Nghị quyết về xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Thành lập Tiểu ban thực hiện mô hình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng các chi hội, đoàn thể đảm nhận.

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” và ra mắt Ban điều hành mô hình ở khu dân cư.

- Phối hợp với Tổ công tác của UBND thị trấn triển khai rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí trình UBND thị trấn thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Tổ chức đêm văn nghệ quần chúng vào dịp Quốc khánh để quảng bá nét đẹp văn hóa ở khu phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Kinh phí xây dựng mô hình dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại khu phố III do ngân sách UBND thị trấn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Khảo sát đánh giá thực trạng các tiêu chí: Xong trước 15/7/2020.

2. Xây dựng kế hoạch và thẩm định: Xong trước 30/7/2020.

3. Hoàn thành xây dựng các tiêu chí: Xong trước 30/9/2020.

4. Lập hồ sơ, trình Huyện thẩm định: Xong trước 15/10/2020.

Trên đây là kế hoạch xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu phố III, thị trấn Vĩnh Lộc; UBND thị trấn Vĩnh Lộc yêu cầu các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức được giao nhiệm vụ, Khu phố III trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phải kịp thời báo cáo về Thường trực UBND thị trấn để được xem xét, hướng dẫn nhằm xây dựng mô hình chất lượng, đảm bảo tiến độ, thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- TT ĐU – HĐND; (Báo cáo)

- MTTQ và các đoàn thể;

- Công chức CM liên quan;

- Khu phố III;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Truy

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC