Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2020 - 2021

Ngày 18/09/2020 14:27:42

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 144/PA-UBND


Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 14 tháng 9 năm 2020

PHƯƠNG ÁN

SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2020 - 2021

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết HĐND thị trấn Vĩnh Lộc về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN năm 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương: Về nguồn nhân lực, kinh nghiệm sản xuất, nguồn quỹ đất, nguồn nước và lịch thu hoạch cây màu vụ mùa năm 2020.

UBND thị trấn Vĩnh Lộc thống nhất xây dựng phương án sản xuất vụ Đông năm 2020 như sau:

I. TỔNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông toàn thị trấn là: 128,5 ha

Trong đó: + Diện tích gieo trồng đất màu = 112,5 ha

+ Diện tích đất 2 lúa = 16,0 ha

II. CƠ CẤU VÙNG CÂY TRỒNG

1. Đối với đất trồng mầu:

- Gieo trồng các loại cây rau màu vụ đông = 112,5ha (tính theo vòng quay của đất), bao gồm:

a) Khu vực gieo trồng bao gồm toàn bộ đất màu: (18,4 * 3,0) = 55,2 ha

+ Thôn 1: quy hoạch tại Ao Tây (vùng cao, thấp), Dọc Tranh (cao, thấp), đồng giáp Thổ Phụ, đường Ngang, ngõ đá.

+ Thôn 2: tại Vườn Hồng, Văn chỉ, Ngõ Xu, Mã Sãi, Cồn Quýt

+ Thôn 3: tại Ao Mái

+ Thôn 4: tại Đám Bón

+ Thôn 5: tại Đám Bón, Đồng Nâm (đất thầu)

+ Thôn 7: tại Đồng Trổ cao (gồm diện tích nhà lưới)

+ Thôn 8: tại Ba Gò

+ Khu II + III: Tại Tầm Tang.

+ Khu vực nhà lưới gồm: HTX Hùng Cường tại Đám Bón: 0,6 ha tại thôn 4, thôn 5) và hộ ông Lê Khắc Thuận: 1,0 ha tại Đồng trổ cao – Thôn 7.

b) Cây ớt: 1,0 ha. Khu vực Cồn Sữa, Cồn Lấu – Thôn 5 (diện tích đất thầu)

c) Diện tích đất trong vườn hộ, đất đã quy hoạch đất ở, đất thầu: 47,8 ha

d) Diện tích trồng hoa các loại, cỏ thức ăn chăn nuôi…: 8,5 ha

2. Đối với đất 2 lúa:

- Diện tích gieo trồng là 16,0 ha.

Trong đó:

+ Cây ớt: 0,5 ha tại khu vực Công Bông, Trước Làng (Thôn 7)

+ Cây ngô thương phẩm = 15,5 ha. Cơ cấu các giống: CP 111, CP 333, NK 4300, NK 4300 đột biến.

- Khu vực gieo trồng:

+ Thôn 2: tại Cồn May cao, Đường Ngang.

+ Thôn 3: tại Đồng Trước, Đồng Nâm.

+ Thôn 4: tại Đám Bón, Tào Tát, Đồng Nâm.

+ Thôn 5: tại Đồng Giữa

+ Thôn 7: tại Công Lang, Cồn Trúc, Đui Núi, Đồng Bưu.

III. THỜI VỤ GIEO TRỒNG:

1. Cây rau màu các loại: Thời gian gieo trồng: Dự kiến sau ngày 01/10/2020.

2. Cây ngô đất 2 lúa: Thu hoạch lúa mùa đến đâu, gieo trồng ngô đến đó, thời gian kết thúc gieo trồng trước ngày 30/9/2020.

3. Cây ớt: Gieo trồng sau khi thu hoạch lúa mùa, kết thúc gieo trồng vào ngày trước 30/9/2020.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn.

Tập trung chỉ đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông đến từng cán bộ đảng viên, đoàn viên và nhân dân trong thị trấn. Giao chỉ tiêu sản xuất vụ đông cho mỗi tập thể, cá nhân. Gắn kết quả sản xuất vụ Đông với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể trong năm.

2. Đối với UBND thị trấn Vĩnh Lộc.

- Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông.

- Phân công thành viên phụ trách chỉ đạo địa bàn thôn. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách nhiệm vụ chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây màu tới nhân dân.

- Giao chỉ tiêu diện tích vụ đông cho các thôn, khu phố. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ sản xuất vụ Đông hàng ngày, hàng tuần để có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

- Thực hiện tốt chế độ giao ban, báo cáo tiến độ sản xuất trong thị trấn và huyện. Chế độ sơ kết, tổng kết công tác sản xuất vụ đông, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào sản xuất vụ Đông.

- Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.

3. Đối với HTX dịch vụ nông nghiệp.

- Chủ động hợp đồng thu mua, bao tiêu sản phẩm với các công ty. Đảm bảo lợi ích cho các hộ gia đình khi tham gia mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

- Thực hiện tốt các khâu dịch vụ cho các hộ nông dân theo quy định.

- Điều dẫn nước đầy đủ, kịp thời để nhân dân gieo trồng và chăm sóc cây màu.

- Bảo vệ tốt cây màu, sản phẩm cây màu vụ đông (nếu sản phẩm bị mất, bị phá hoại HTX chịu trách nhiệm bồi thường cho các hộ xã viên theo quy định).

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón … đảm bảo chất lượng phục vụ xã viên.

- Tổ chức phun thuốc dập dịch sâu bệnh đối với cây màu vụ đông (nếu có).

4. Đề nghị MTTQ và các ban ngành, đoàn thể.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất vụ đông của UBND, các ban ngành đoàn thể tổ chức xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu gieo trồng vụ đông cho các đồng chí đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất vụ đông trong mỗi tổ chức. Thông qua hội nghị, thông tin trên hệ thống truyền thanh.

5. Đối với các thôn, khu phố.

Thành lập tiểu ban chỉ đạo sản xuất vụ đông ở thôn, khu phố mình gồm các thành phần: trưởng thôn, trưởng khu, các đoàn thể…Xây dựng chỉ tiêu gieo trồng cây màu vụ đông, chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ đông theo kế hoạch của UBND thị trấn Vĩnh Lộc.

6. Đối với các hộ gia đình.

Tập trung mọi nguồn lực thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín, đồng thời gieo trồng cây màu vụ đông theo kế hoạch của UBND thị trấn. Phấn đấu 100% hộ gia đình có diện tích quy hoạch vụ đông hoàn thành chỉ tiêu diện tích gieo trồng vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất.

7. Cơ chế khuyến khích.

- UBND thị trấn khuyến khích đối với các hộ nông nghiệp triển khai trồng cây ớt, cây ngô trên đất 2 lúa, mức hỗ trợ 100.000 đồng/sào.

Trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu phát triển diện tích cây trồng vụ Đông, đề nghị các ban ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, giải quyết những vấn đề trọng tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nơi nhận:

- TT ĐU - HĐND, CT UBND (b/c);

- HTX DVNN (t/h);

- Lư­u: NN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Văn Mạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 144/PA-UBND


Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 14 tháng 9 năm 2020

PHƯƠNG ÁN

SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2020 - 2021

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết HĐND thị trấn Vĩnh Lộc về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN năm 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương: Về nguồn nhân lực, kinh nghiệm sản xuất, nguồn quỹ đất, nguồn nước và lịch thu hoạch cây màu vụ mùa năm 2020.

UBND thị trấn Vĩnh Lộc thống nhất xây dựng phương án sản xuất vụ Đông năm 2020 như sau:

I. TỔNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông toàn thị trấn là: 128,5 ha

Trong đó: + Diện tích gieo trồng đất màu = 112,5 ha

+ Diện tích đất 2 lúa = 16,0 ha

II. CƠ CẤU VÙNG CÂY TRỒNG

1. Đối với đất trồng mầu:

- Gieo trồng các loại cây rau màu vụ đông = 112,5ha (tính theo vòng quay của đất), bao gồm:

a) Khu vực gieo trồng bao gồm toàn bộ đất màu: (18,4 * 3,0) = 55,2 ha

+ Thôn 1: quy hoạch tại Ao Tây (vùng cao, thấp), Dọc Tranh (cao, thấp), đồng giáp Thổ Phụ, đường Ngang, ngõ đá.

+ Thôn 2: tại Vườn Hồng, Văn chỉ, Ngõ Xu, Mã Sãi, Cồn Quýt

+ Thôn 3: tại Ao Mái

+ Thôn 4: tại Đám Bón

+ Thôn 5: tại Đám Bón, Đồng Nâm (đất thầu)

+ Thôn 7: tại Đồng Trổ cao (gồm diện tích nhà lưới)

+ Thôn 8: tại Ba Gò

+ Khu II + III: Tại Tầm Tang.

+ Khu vực nhà lưới gồm: HTX Hùng Cường tại Đám Bón: 0,6 ha tại thôn 4, thôn 5) và hộ ông Lê Khắc Thuận: 1,0 ha tại Đồng trổ cao – Thôn 7.

b) Cây ớt: 1,0 ha. Khu vực Cồn Sữa, Cồn Lấu – Thôn 5 (diện tích đất thầu)

c) Diện tích đất trong vườn hộ, đất đã quy hoạch đất ở, đất thầu: 47,8 ha

d) Diện tích trồng hoa các loại, cỏ thức ăn chăn nuôi…: 8,5 ha

2. Đối với đất 2 lúa:

- Diện tích gieo trồng là 16,0 ha.

Trong đó:

+ Cây ớt: 0,5 ha tại khu vực Công Bông, Trước Làng (Thôn 7)

+ Cây ngô thương phẩm = 15,5 ha. Cơ cấu các giống: CP 111, CP 333, NK 4300, NK 4300 đột biến.

- Khu vực gieo trồng:

+ Thôn 2: tại Cồn May cao, Đường Ngang.

+ Thôn 3: tại Đồng Trước, Đồng Nâm.

+ Thôn 4: tại Đám Bón, Tào Tát, Đồng Nâm.

+ Thôn 5: tại Đồng Giữa

+ Thôn 7: tại Công Lang, Cồn Trúc, Đui Núi, Đồng Bưu.

III. THỜI VỤ GIEO TRỒNG:

1. Cây rau màu các loại: Thời gian gieo trồng: Dự kiến sau ngày 01/10/2020.

2. Cây ngô đất 2 lúa: Thu hoạch lúa mùa đến đâu, gieo trồng ngô đến đó, thời gian kết thúc gieo trồng trước ngày 30/9/2020.

3. Cây ớt: Gieo trồng sau khi thu hoạch lúa mùa, kết thúc gieo trồng vào ngày trước 30/9/2020.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn.

Tập trung chỉ đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông đến từng cán bộ đảng viên, đoàn viên và nhân dân trong thị trấn. Giao chỉ tiêu sản xuất vụ đông cho mỗi tập thể, cá nhân. Gắn kết quả sản xuất vụ Đông với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể trong năm.

2. Đối với UBND thị trấn Vĩnh Lộc.

- Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông.

- Phân công thành viên phụ trách chỉ đạo địa bàn thôn. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách nhiệm vụ chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây màu tới nhân dân.

- Giao chỉ tiêu diện tích vụ đông cho các thôn, khu phố. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ sản xuất vụ Đông hàng ngày, hàng tuần để có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

- Thực hiện tốt chế độ giao ban, báo cáo tiến độ sản xuất trong thị trấn và huyện. Chế độ sơ kết, tổng kết công tác sản xuất vụ đông, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào sản xuất vụ Đông.

- Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.

3. Đối với HTX dịch vụ nông nghiệp.

- Chủ động hợp đồng thu mua, bao tiêu sản phẩm với các công ty. Đảm bảo lợi ích cho các hộ gia đình khi tham gia mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

- Thực hiện tốt các khâu dịch vụ cho các hộ nông dân theo quy định.

- Điều dẫn nước đầy đủ, kịp thời để nhân dân gieo trồng và chăm sóc cây màu.

- Bảo vệ tốt cây màu, sản phẩm cây màu vụ đông (nếu sản phẩm bị mất, bị phá hoại HTX chịu trách nhiệm bồi thường cho các hộ xã viên theo quy định).

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón … đảm bảo chất lượng phục vụ xã viên.

- Tổ chức phun thuốc dập dịch sâu bệnh đối với cây màu vụ đông (nếu có).

4. Đề nghị MTTQ và các ban ngành, đoàn thể.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất vụ đông của UBND, các ban ngành đoàn thể tổ chức xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu gieo trồng vụ đông cho các đồng chí đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất vụ đông trong mỗi tổ chức. Thông qua hội nghị, thông tin trên hệ thống truyền thanh.

5. Đối với các thôn, khu phố.

Thành lập tiểu ban chỉ đạo sản xuất vụ đông ở thôn, khu phố mình gồm các thành phần: trưởng thôn, trưởng khu, các đoàn thể…Xây dựng chỉ tiêu gieo trồng cây màu vụ đông, chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ đông theo kế hoạch của UBND thị trấn Vĩnh Lộc.

6. Đối với các hộ gia đình.

Tập trung mọi nguồn lực thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín, đồng thời gieo trồng cây màu vụ đông theo kế hoạch của UBND thị trấn. Phấn đấu 100% hộ gia đình có diện tích quy hoạch vụ đông hoàn thành chỉ tiêu diện tích gieo trồng vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất.

7. Cơ chế khuyến khích.

- UBND thị trấn khuyến khích đối với các hộ nông nghiệp triển khai trồng cây ớt, cây ngô trên đất 2 lúa, mức hỗ trợ 100.000 đồng/sào.

Trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu phát triển diện tích cây trồng vụ Đông, đề nghị các ban ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, giải quyết những vấn đề trọng tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nơi nhận:

- TT ĐU - HĐND, CT UBND (b/c);

- HTX DVNN (t/h);

- Lư­u: NN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Văn Mạnh

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC