Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

Về việc ký xác nhận hồ sơ đo đạc và kê khai đăng ký đất đai phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 14/09/2023 16:15:00

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 13/3/2022 của UBND thị trấn Vĩnh Lộc, về việc xây dựng lưới địa chính, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng CSDL địa chính trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện kết luận số 840/TB-UBND ngày 05/9/2023 của UBND huyện Vĩnh Lộc tại hội nghị giao ban tiến độ thực hiện “Xây dựng lưới địa chính; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp GCN QSD đất” tại 4 xã, thị trấn: Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thịnh và thị trấn Vĩnh Lộc.

Trong thời gian vừa qua, UBND thị trấn đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, ký hồ sơ đo đạc, kê khai đăng ký đất đai cho chủ sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, đến nay vẫn còn một số chủ sử dụng đất chưa ký hồ sơ đo đạc thửa đất

Nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thống nhất trên toàn huyện theo quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn, UBND thị trấn thông báo đến các chủ sử dụng chưa đến kiểm tra, đối chiếu hiện trạng thông tin sử dụng đất của gia đình mình, ký xác nhận hồ sơ đo đạc và thực hiện công tác kê khai đăng ký đất đai (cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Liên hệ với UBND thị trấn Vĩnh Lộc qua đồng chí Thạch (công chức địa chính thị trấn SĐT: 0396.323.383) để đến thực hiện việc kê khai và xác nhận ranh giới diện tích quyền sử dụng đất. Quá thời gian 20 ngày kể từ ngày thông báo mà chủ sử dụng đất không liên hệ với địa phương coi như thống nhất với kết quả đo do công ty đo đạc thực hiện.

Vậy UBND thị trấn Vĩnh Lộc thông báo để Trưởng khu phố và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa thực hiện ký hồ sơ đo đạc đất đai trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc được biết và thực hiện đúng nội dung thông báo này./.


DANH SÁCH CÁC CHỦ SỬ DỤNG CHƯA KÝ HỒ SƠ ĐO ĐẠC THUỘC THỊ TRẤN VĨNH LỘC, HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA (926 thửa).xlsDANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CHƯA KÝ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG THỬA ĐẤT (528 THỬA).xls

Về việc ký xác nhận hồ sơ đo đạc và kê khai đăng ký đất đai phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 14/09/2023 16:15:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 13/3/2022 của UBND thị trấn Vĩnh Lộc, về việc xây dựng lưới địa chính, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng CSDL địa chính trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện kết luận số 840/TB-UBND ngày 05/9/2023 của UBND huyện Vĩnh Lộc tại hội nghị giao ban tiến độ thực hiện “Xây dựng lưới địa chính; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp GCN QSD đất” tại 4 xã, thị trấn: Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thịnh và thị trấn Vĩnh Lộc.

Trong thời gian vừa qua, UBND thị trấn đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, ký hồ sơ đo đạc, kê khai đăng ký đất đai cho chủ sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, đến nay vẫn còn một số chủ sử dụng đất chưa ký hồ sơ đo đạc thửa đất

Nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thống nhất trên toàn huyện theo quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn, UBND thị trấn thông báo đến các chủ sử dụng chưa đến kiểm tra, đối chiếu hiện trạng thông tin sử dụng đất của gia đình mình, ký xác nhận hồ sơ đo đạc và thực hiện công tác kê khai đăng ký đất đai (cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Liên hệ với UBND thị trấn Vĩnh Lộc qua đồng chí Thạch (công chức địa chính thị trấn SĐT: 0396.323.383) để đến thực hiện việc kê khai và xác nhận ranh giới diện tích quyền sử dụng đất. Quá thời gian 20 ngày kể từ ngày thông báo mà chủ sử dụng đất không liên hệ với địa phương coi như thống nhất với kết quả đo do công ty đo đạc thực hiện.

Vậy UBND thị trấn Vĩnh Lộc thông báo để Trưởng khu phố và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa thực hiện ký hồ sơ đo đạc đất đai trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc được biết và thực hiện đúng nội dung thông báo này./.


DANH SÁCH CÁC CHỦ SỬ DỤNG CHƯA KÝ HỒ SƠ ĐO ĐẠC THUỘC THỊ TRẤN VĨNH LỘC, HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA (926 thửa).xlsDANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CHƯA KÝ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG THỬA ĐẤT (528 THỬA).xls

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC